คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
ประธานกรรมการ