ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์
ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวพรรณิกา  เหลืองสุรีย์

สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่
เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ : 02-956-2030
โทรสาร : 02-526-1209