ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเรืออากาศเอกหญิงศุภพร อยู่วัฒนา
ผู้ตรวจราชการกรม

เรืออากาศเอกหญิงศุภพร   อยู่วัฒนา

สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่
เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ : 02-956-2036
โทรสาร : 02-526-1209