ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางสาวจีระภา บุญรัตน์
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

นางสาวจีระภา  บุญรัตน์

สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่
เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ : 
โทรสาร :