ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนายมนัส ทานะมัย
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

นายมนัส  ทานะมัย

สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่

เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ : 0-2956-2345
โทรศัพท์ : 1506
โทรสาร : 0-2526-0658
E-mail : info@sso1506.com