ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์
ผู้ตรวจราชการกรม

นางวันทนา  ณัฐพูลวัฒน์

สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่
เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ : 02-956-2034
โทรสาร : 02-526-1209