ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางอุสนีย์ ศิลปศร
ผู้ตรวจราชการกรม

นางอุสนีย์ ศิลปศร

สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่
เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ : 02-956-2037
โทรสาร : 02-526-1209