ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน
ผู้ตรวจราชการกรม

นายศักดินาถ  สนธิศักดิ์โยธิน

สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่
เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ : 02-956-2038
โทรสาร : 0-2526-1209