แผนปฏิบัติราชการ  ค้นหา

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2562
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563
แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ สำนักงานประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน ปี 2564 - 2565
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ สำนักงานประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฎิบัติราขการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน ปี 2565
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
แผนปฎิบัติราขการ สำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
แผนปฎิบัติราขการ สำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) พฤษภาคม 2565
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566 (กองทุนประกันสังคม)
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566