วิสัยทัศน์ พันธกิจ

15 ธันวาคม 2560

วิสัยทัศน์ (Vision)


               องค์กรแห่งความเชื่อมั่นด้านการให้บริการประกันสังคมที่ทันสมัย
 (Trusted organization providing modernized social security services)ค่านิยม (Core Value) 


 พลังดียกกำลังสอง ( G Power or G2 ) 

ซึ่งประกอบด้วย Good Governance and Good Life (ธรรมาภิบาลและคุณภาพชีวิตที่ดี)
พันธกิจ (Mission)     


“ การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส
ควบคู่กับการสร้างความสุขในการใช้ชีวิตให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม ”
The management of social security and benefits with modernization, efficiency, transparency together
 with good quality of life for employers, employees, insured persons and SSO officers