ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ประวัติ

          

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี       วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท       วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ติดต่อ

          สำนักงานประกันสังคม 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000


วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

         

          สำนักงานประกันสังคมมีภารกิจหลัก คือ การบริหารงานของกองทุนเงินทดแทนและการบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นหัวใจสำคัญหลักที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรัฐบาลได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วน ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคงและยั่งยืน จึงต้องยกระดับระบบสารสนเทศของสำนักงานประกันสังคม ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ที่มีการดำเนินการเป็นมาตรฐานสากล และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวล้ำทันสมัย สนับสนุนการให้บริการ การบริหารงาน และการปฎิบัติงาน


วิสัยทัศน์        

          Digital SSO องค์กรที่มีการดำเนินการเป็นมาตรฐานสากล และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวล้ำทันสมัย สนับสนุนการให้บริการ การบริหารงานและการปฏิบัติงาน เพื่อสร้าง “TRUST” จากภายในและภายนอกองค์กร

          T = Teamwork  ทำงานทีมเดียวกัน “สปส.ทีม”

          R = Reform                ปฏิรูปองค์กรสู่ “สปส. ยุคใหม่”เป็นที่พึ่งให้กับผู้ประกันตน

          U = Unity                   มีความเป็นหนึ่งเดียว ขับเคลื่อนการทำงานทิศทางเดียวกันสู่วิสัยทัศน์ สปส.

                                          “ร่วมสร้างสรรค์ สังคมแรงงานที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน”

          S =  > Smart & Smile  บุคลากรในองค์กร สง่างาม ด้วยบุคลิกภาพที่ดี + ความรู้และความเป็นมืออาชีพในการทำงาน มีรอยยิ้มและจิตบริการที่ดี (ความรู้ + ประสบการณ์ +   พัฒนาตนเอง + บุคลิกภาพที่ดี)

                 > Service Mind& Excellent Service  บริการด้วยใจและคุณภาพบริการที่เป็นเลิศเกินความคาดหมาย

          T = Technology มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวล้ำทันสมัย สนับสนุนการให้บริการ การบริหารงานและการปฏิบัติงาน เพื่อสร้าง “TRUST” จากภายในและภายนอกองค์กร


พันธกิจ

         บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายและกำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านเสริมสร้างประสิทธิภาพในองค์กร 

FILE PDF