ประวัติสำนักงานประกันสังคม

15 ธันวาคม 2560

               การประกันสังคมในประเทศไทย ในประเทศไทยกองทุนเงินทดแทน นับเป็นก้าวแรกของการประกันสังคมไทย ที่ให้หลักประกันแก่ลูกจ้างกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน ทั้งนี้กองทุนเงินทดแทน เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี 2515 ภายใต้การบริหารของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515  โดยในปีแรกของการให้ความคุ้มครองจะครอบคลุมเฉพาะสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไปที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ แล้วจึงค่อยๆ ขยายความคุ้มครองออกไปจนครบทุกจังหวัดทั่วประเทศในวันที่ 1 กรกฎาคม 2531

               สำนักงานประกันสังคมได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2533 งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนได้ถูกโอนจากกรมประชาสงเคราะห์และกรมแรงงานตามลำดับไปยังสำนักงานประกันสังคม ในปีเดียวกันร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2533 นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกระทรวงแรงงานในปี  2536 สำนักงานประกันสังคมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยรวม สำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการประกันสังคมที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึง การประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ และตาย ทั้งนี้เนื่องและไม่เนื่องจากการทำงาน รวมไปถึงการคลอดบุตรสงเคราะห์บุตร ชราภาพ  และการว่างงาน