คณะกรรมการประกันสังคมนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
กรรมการ