คณะกรรมการประกันสังคม



นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
กรรมการ