คณะกรรมการประกันสังคมนางสาวพจมาน ศรีเสวีนุวัฒน์
นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 (สำรอง)