คณะกรรมการประกันสังคมนางสาวรัชนี เครือรัตน์
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 (สำรอง)