คณะกรรมการประกันสังคมนางสาวรัชนี เครือรัตน์
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ ด้านเศรษฐกิจ 3 สำนักงบประมาณ (สำรอง)