คณะกรรมการประกันสังคมนายวรัชญ์ เพชรร่วง
ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกระบบงบประมาณ กรมบัญชีกลาง (สำรอง)

การศึกษา

          - ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          - อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา

          - อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน จากแพทยสภา

เกียรติประวัติและตำแหน่งพิเศษ     

          - ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

          - รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

          - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

          - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

สถานที่ติดต่อ

          สำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  

          ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000