คณะกรรมการประกันสังคมนายทศพล กฤติวงศ์วิมาน
กรรมการและเลขานุการ

การศึกษา

          - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอก พัฒนาสังคม 

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          - นักบริหารระดับสูง(นบส.) รุ่นที่ 8 สำนักงาน กพ.

          - นักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.)รุ่นที่ 2 สำนักงบประมาณ

          - นักบริหารระดับสูง หลักสูตร 1 รุ่นที่ 61  สำนักงาน กพ. 

          - การพัฒนาภาวะผู้นำของนักบริหารในภาครัฐ:มุมมองบทบาท หญิงชาย รุ่นที่ 1 สำนักงาน กพ.

เกียรติประวัติและตำแหน่งพิเศษ     

          - อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

          - ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

          - รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

          - ผู้ตรวจราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

          - ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

สถานที่ติดต่อ

          สำนักงานประกันสังคม

          88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 

          อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000