คณะกรรมการประกันสังคมพลโท กฤษฎา ดวงอุไร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

การศึกษา

          - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

          - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขา ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)


เกียรติประวัติและตำแหน่งพิเศษ     

          - ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

          - รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก

          - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

          - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

สถานที่ติดต่อ

         กองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

         ชั้น 3โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400