คณะกรรมการประกันสังคมนายปั้น วรรณพินิจ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

การศึกษา

          - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          - M.A. จากสถาบัน ST. Francis College

เกียรติประวัติและตำแหน่งพิเศษ     

          - เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

          - ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) กระทรวงแรงงาน

          - ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร 9) กระทรวงแรงงาน                    - ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแรงงานและสวัสดิการสังคม

สถานที่ติดต่อ

          1032/196 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900