คณะกรรมการประกันสังคมนายอำพล สิงหโกวินท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

การศึกษา

          - รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          - M.A. (SOCIOLOGY & ANTHROPOLOGY)

          มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต สหรัฐอเมริกา

          - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 31

เกียรติประวัติและตำแหน่งพิเศษ     

          - อดีตอาจารย์ประจำเอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          - อดีตหัวหน้าสำนักงานกองทุนเงินทดแทน

          - อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมแรงงาน

          - อดีตผู้จัดการโครงการเงินกู้ A.D.B กรมแรงงาน

          - อดีตรองอธิบดีกรมแรงงาน

          - อดีตรองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์

          - อดีตรองเลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย            ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ – ภปร.

           อดีตเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมคนแรก

          - อดีตประธานคณะกรรมการประกันสังคม

          - อดีตอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ 3 ปี

          - อดีตรองปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

          - อดีตตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 

สถานที่ติดต่อ

         15  ถนนงามวงศ์วาน  31-12  ตำบลบางเขน  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000