คณะกรรมการประกันสังคมนายวัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ
ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (สำรอง)