คณะกรรมการประกันสังคมนายพิทักษ์พล บุณยมาลิก
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สำรอง)