คณะกรรมการประกันสังคมนายสุทธิ สุโกศล
ประธานกรรมการประกันสังคม
(ปลัดกระทรวงแรงงาน)

การศึกษา

 • รัฐศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Arts (Public Policy and Administration) Universuty of Wisconsin - MADISON

การอบรม

 • นปส.41
 • กบส.1

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - ปลัดกระทรวงแรงงาน
 • อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง
 • ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน (บริหาร ระดับต้น) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน (12 พฤษภาคม. 2558)
 • แรงงานจังหวัด (อำนวยการ ระดับสูง)  สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (30 พฤษภาคม 2555)
 • ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  กรมการจัดหางาน (28 กันยายน 2554)
 • ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการ ระดับต้น) สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  กรมการจัดหางาน (11 ธันวาคม 2552)
 • จัดหางานจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น) สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์  กรมการจัดหางาน (11 ธันวาคม 2551)
 • จัดหางานจังหวัด (นักวิชาการแรงงาน 8) สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์  กรมการจัดหางาน (10 พฤษภาคม 2549)
 • จัดหางานจังหวัด (นักวิชาการแรงงาน 8) สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน (9 พฤษภาคม 2546)
 • นักพัฒนาสังคม 8  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (9 มกราคม 2546)
 • ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสงเคราะห์ 8) สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดนครราชสีมา (1 ตุลาคม 2543)
 • ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสงเคราะห์ 8) สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดนราธิวาส (14 มกราคม 2543)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (54)