คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนนางสุพัชรี มีครุฑ
กรรมการ