คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนนายชาติพงษ์ จีระพันธุ
กรรมการ