คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
ประธานกรรมการ