คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย กรณีลาออกจากงาน (ม.33) ต้องการรักษาสิทธิ ผู้ประกันตนต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 วันสุดท้ายตรงกับ วันหยุดราชการ ผู้ประกันตนสามารถสมัครได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถหักเงินสมทบผ่านบัญชีธนาคารใดได้บ้าง
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนมีข้อมูลการเข้าทำงานครั้งล่าสุดระบุวันที่แจ้งเข้า-ออกวันเดียวกัน มีเงินสมทบครบตามเงื่อนไขสามารถสมัครมาตรา39 ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย การขาดสิทธิการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 มาจากสาเหตุอะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้กลับเข้าทำงานเป็นลูกจ้างต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย เหตุแห่งความจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ หมายถึงอะไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ไม่ทันภายในระยะเวลา 6 เดือน จะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย การกำหนดฐานเงินเดือนของผู้ประกันตนตามมาตรา39 คิดจากฐานอะไร
คำถามที่พบบ่อย หากต้องการลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39 จะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สามารถนำเงินมาลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ควรนำเงินเข้าบัญชีวันที่เท่าไร
คำถามที่พบบ่อย หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอให้ตัดบัญชีธนาคารจะตัดบัญชีย้อนหลังหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีหักผ่านบัญชีธนาคารจะตัดบัญชีทุกวันที่เท่าใด
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่ได้รับการอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพสามารถเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ต่อไปได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ชำระเงินสมทบ ผ่านหน่วยบริการทุกแห่งเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สามารถชำระเงินช่องทางใดได้บ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะต้องนำส่งเงินสมทบเดือนละเท่าใด
คำถามที่พบบ่อย การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39สำหรับคนไทยต้องใช้เอกสารใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ ที่ไหน
 1 2 >