คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัว ต่อมาผู้ประกันตนเสียชีวิต สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ ได้หรือไม่ และใครคือผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับสิทธิ
คำถามที่พบบ่อย ค่าทดแทนกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย (กองทุนเงินทดแทน) จะอนุมัติจ่ายสิทธิเป็นรายเดือนหรือเป็นก้อน หากจ่ายเป็นรายเดือนจะจ่ายทุกวันที่เท่าไหร่
คำถามที่พบบ่อย สำนักงานประกันสังคม จ่ายเงินทดแทนให้ผู้มีสิทธิช่องทางใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพได้ที่ใด
คำถามที่พบบ่อย สำนักงานประกันสังคมมีการเพิ่มวงเงินการรักษาจากเดิม 2,000,000 บาท เป็นจนสิ้นสุดการรักษา จริงหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานแพทย์สั่งให้หยุดงานพักรักษาตัวเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามใบรับรองแพทย์แต่ผู้ประกันตนยังไม่สามารถกลับไปทำงานได้จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ลูกจ้างประสบอันตราย/เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ทำให้สูญเสียสมรรถภาพ ในการทำงานของร่างกาย จะได้รับค่าทดแทนหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ลูกจ้างประสบอันตราย/เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน มีการหยุดพักรักษาตัว จะได้รับค่าทดแทนกรณีไม่สามารถทำงานได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมเมื่อใด
คำถามที่พบบ่อย ลูกจ้างเพิ่งเข้าทำงานได้เพียง 1 วัน หากเกิดอุบัติเหตุขณะทำงาน สามารถใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทนได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน นายจ้างต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล ต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีประสบอันตรายจากการทำงาน แล้วจะขอรับเงินทดแทนได้อย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน มีอะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย กรณีลูกจ้างแขนขาดจากการทำงาน มีความประสงค์เข้ารับการฟื้นฟูร่างกาย และฝึกอาชีพจะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิ ได้รับหนังสือแจ้งผลจากกองทุนเงินทดแทนว่าการประสบอันตรายของลูกจ้างไม่ใช่สาเหตุเกิดจากการทำงาน นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ลูกจ้างที่สงสัยว่าเจ็บป่วยหรือเป็นโรคจากการทำงานสามารถเข้ารับการตรวจรักษา ได้ที่ไหนบ้าง
คำถามที่พบบ่อย กรณีลูกจ้างทำงานบนเรือ ระหว่างออกเรือในน่านน้ำและอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ลูกจ้างได้พลัดตกจากเรือและหายไป ไม่พบศพ จะได้รับสิทธิจากกองทุนเงินทดแทนอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ช่องทางการรับเงินทดแทน รับได้ช่องทางใด และใช้หลักฐานอะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย สิทธิที่จะได้รับ กรณีตายหรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน
 1 2 >