คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย ต่างชาติ/ต่างด้าว สามารถทำงานกับนายจ้างหลายรายได้หรือไม่ หากได้ต้องขอใบอนุญาตทำงานใหม่หรือไม่ หรือสามารถใช้ใบอนุญาตทำงานที่ขึ้นทะเบียนกับนายจ้างเดิมได้
คำถามที่พบบ่อย กรณีหน่วยงานราชการรับลูกจ้างเข้าทำงานเป็นลูกจ้างในหน่วยงานจะต้องทำการขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมหน่วยงานราชการต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างโดยใช้เอกสารของนิติบุคคลหรือเจ้าของคนเดียว
คำถามที่พบบ่อย นายจ้างสามารถตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเข้า – ออกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของลูกจ้างได้ในระยะเวลากี่วัน
คำถามที่พบบ่อย นายจ้างสามารถตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเข้า – ออก ของลูกจ้างที่ยื่นผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในระยะเวลากี่วัน
คำถามที่พบบ่อย บุตรเข้าทำงานบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคลหรือกิจการร่วมการค้า / เจ้าของคนเดียว ที่บิดามารดา เป็นนายจ้างหรือเจ้าของกิจการ สามารถนำบุตรขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย เอกสารที่จะต้องยื่นกรณีเปลี่ยนสถานพยาบาล ใช้อะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนมาตรา 39 ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาล มีหลักเกณท์อะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนมาตรา 33 ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาล มีหลักเกณท์อะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 38 เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ ในวันที่สิทธิการคุ้มครอง 6 เดือนวันสุดท้ายพอดี หากต้องนอนพักรักษาตัวจะสามารถรักษาต่อได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา38 ไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองได้จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย บุคคลตามมาตรา38 ได้รับการคุ้มครองกรณีใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย บุคคลตามมาตรา38 สามารถยกเลิกการใช้สิทธิคุ้มครองก่อน 6 เดือน ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย บุคคลตามมาตรา38 คือใคร
คำถามที่พบบ่อย บทกำหนดโทษนายจ้างที่ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง มีอะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย บริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่อมาต้องการเปลี่ยนกิจการเป็นเจ้าของคนเดียว จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย เมื่อมีการแจ้งย้ายสถานประกอบการและแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามพร้อมกัน จะต้องปฏิบัติอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีไม่สามารถติดต่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามคนเดิมได้และเป็นผู้มีอำนาจลงนามคนเดียวลาออก และ ไม่สามารถติดต่อได้ จะต้องปฏิบัติอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย เมื่อยื่นเรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเอกสารอะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย นายจ้างไม่สามารถมายื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้างได้ จะมีวิธีการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย นิติบุคคลที่ได้มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไว้นานแล้วจะขอยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างผ่านระบบออนไลน์ได้หรือไม่
 1 2 >