คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ตามกำหนดสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วขอนอนห้องพิเศษจะเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ได้เข้ารักษาในโรงพยาบาลตามกำหนดสิทธิการรักษาพยาบาลและต้องรักษาหลายวันจะปฏิบัติอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนสามารถเข้ารักษาที่คลินิกนอกเวลาของสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดสิทธิ การรักษาพยาบาลได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมีอาการอักเสบใน ช่องคลอดหลังจากคลอดลูกสามารถเข้าใช้สิทธิโรงพยาบาลตามสิทธิได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนไปท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุสามารถมาเบิกกับประกันสังคมได้หรือไม่และใช้เอกสารอะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย กรณีทำหมันชั่วคราวประกันสังคมคุ้มครองหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากเป็นโรคไตก่อนเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประกันสังคมในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนสำรองค่าใช้จ่ายไปแล้วและใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองแพทย์สูญหายสามารถยื่นเรื่องเบิกได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนที่เข้ารับรักษาในสถานพยาบาลและเป็นผู้ป่วยใน สามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีเกิดโรคแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอด สามารถใช้สิทธิการรักษาได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนที่เป็นผู้พิการเข้ารับบริการทันตกรรม สามารถยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมได้หรือไม่ อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้ที่สถานพยาบาลใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาล และไม่ได้สถานพยาบาลที่เลือกไว้ เกิดจากอะไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตน เปลี่ยนสถานพยาบาลแล้ว และไม่ทราบผลการเปลี่ยนหรือยัง สามารถตรวจสอบได้จากอะไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตน ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลแต่ไม่สะดวกไปยื่นเอกสารด้วยตัวเอง และสมัครผ่าน เว็ปไซต์สำนักงานประกันสังคม ผ่าน App sso connect ไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ช่องทางไหนบ้าง
คำถามที่พบบ่อย : กรณีผู้ประกันตน เปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่แล้ว ไม่พึงพอใจในการใช้บริการ และต้องการกลับไปใช้สถานพยาบาลเดิมได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานใหม่ และมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตน สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ที่ไหนบ้าง
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลที่เต็มศักยภาพ จะทำอย่างไร
 1 2 3 >