คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ทุพพลภาพที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39 ต้องการใช้สิทธิรักษาพยาบาล สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลใด
คำถามที่พบบ่อย ผู้ทุพพลภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนได้รับอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินกรณีชราภาพหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพแล้วสามารถเบิกเงินกรณีคลอดบุตรได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนทุพพลภาพ มีความประสงค์จะฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ต้องการสอบถามว่า จะต้องยื่นเรื่องใหม่หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพยังได้รับสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรหรือไม่