คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย หลักฐานที่ต้องใช้ ยื่นเบิกค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคกรณีทุพพลภาพ จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ทุพพลภาพยื่นเบิกค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะ กรณีผู้ทุพพลภาพไปพบแพทย์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ทุพพลภาพถึงแก่ความตายตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ทุพพลภาพถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2558 จะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย เมื่อได้รับอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพ จะสามารถขอรับเงินบำเหน็จชราภาพหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ทุพพลภาพเดินทางไปเข้ารับบริการทางการแพทย์ จะได้รับค่ารถพยาบาล หรือค่าพาหนะรับส่ง หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ทุพพลภาพที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39 ต้องการใช้สิทธิรักษาพยาบาล สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลใด
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่ได้รับการอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพสามารถเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา39ต่อไปได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ทุพพลภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนได้รับอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินกรณีชราภาพหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพแล้วสามารถเบิกเงินกรณีคลอดบุตรได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนทุพพลภาพ มีความประสงค์จะฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ต้องการสอบถามว่า จะต้องยื่นเรื่องใหม่หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพยังได้รับสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรหรือไม่