คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต บุคคลใดสามารถเป็นผู้จัดการศพได้
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต ผู้จัดการศพจะได้รับเงินค่าทำศพจำนวนเท่าไหร่
คำถามที่พบบ่อย กรณีเสียชีวิต ถ้าไม่สามารถหาหลักฐานการเสียชีวิตของ บิดา - มารดา ซึ่งเสียชีวิตนานแล้วได้ ควรทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนชายเสียชีวิต มีการจดทะเบียนสมรสซ้อน หากไม่มีการจดทะเบียนหย่าใครจะได้รับสิทธิกรณีเสียชีวิต
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะมีสิทธิได้รับบำเหน็จชราภาพหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากผู้มีสิทธิไม่มีบัตรประชาชนตัวจริงที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอรับสิทธิ เนื่องจากต้องโทษจำคุกอยู่ไม่สามารถออกมาดำเนินการขอรับสิทธิได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนชายเสียชีวิต หากภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีบุตร 1 คน แต่ยังไม่สามารถอ่านออก เขียนได้ จะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย เหตุใด สำนักงานประกันสังคมจึงไม่รับหนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์นี้ไว้
คำถามที่พบบ่อย กรณีที่ผู้ประกันตนหรือผู้สิทธิ เป็นชาวต่างชาติ ยื่นใช้สิทธิกรณีเสียชีวิตจะต้องใช้หลักฐานใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ที่เซ็นเพื่อเป็นพยานในเอกสารแบบฟอร์มต่างๆของสำนักงานประกันสังคม จะต้องเป็นบุคคลใด
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนจงใจฆ่าตัวตาย หรือยินยอมให้ผู้อื่นก่อให้เกิดขึ้น จะได้รับความคุ้มครอง จากประกันสังคมหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีที่ผู้ประกันตนหรือผู้สิทธิไม่สามารถเซ็นเอกสารได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย บริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลหลังเสียชีวิตจะเบิกค่าทำศพได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากเผาศพในสถานที่ที่ไม่ใช่วัด เช่นเชิงตะกอน ใครจะเป็นผู้เซ็นรับรองเอกสารผู้จัดการศพ
คำถามที่พบบ่อย การเซ็นเอกสารแสดงการเป็นผู้จัดการศพหากเจ้าอาวาสไม่อยู่ใครเป็นผู้เซ็นรับรอง
คำถามที่พบบ่อย บุตรบุญธรรม มีสิทธิได้รับบำเหน็จชราภาพกรณีเสียชีวิตหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากมีการจดทะเบียนสมรสซ้อนและไม่มีการจดทะเบียนหย่าภรรยาคนใดเป็นผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์
คำถามที่พบบ่อย ยื่นเรื่องเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตไม่มีหลักฐานการเสียชีวิตของบิดา มารดา มายืนยันควรทำอย่างไร