คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตน ต้องการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ผ่านช่องทางบริการพร้อมเพย์ จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสามารถใช้สิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย บุตรเสียชีวิตก่อน 6 ขวบ ผู้มีสิทธิจะยังได้รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตรหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากต้องการเปลี่ยนสมุดบัญชีในการรับเงินสงเคราะห์บุตรจะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล จะต้องแจ้งสำนักงานประกันสังคมหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย บุตรมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล จะต้องแจ้งสำนักงานประกันสังคมหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนเสียชีวิตขณะบุตรอายุยังไม่ครบ 6 ขวบ ยังมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย สามี ภรรยา จดทะเบียนหย่ากัน หรือ แยกกันอยู่ ใครเป็นผู้ได้รับสิทธิ
คำถามที่พบบ่อย ใครบ้างไม่ได้รับความคุ้มครองกรณีสงเคราะห์บุตร
คำถามที่พบบ่อย หากหยุดจ่ายเงินสมทบจะได้รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตรหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละเท่าใด
คำถามที่พบบ่อย ใครมีสิทธิได้รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร