คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย กรณีสงเคราะห์บุตร หากบุตรเกิดนานแล้ว(บุตรยังอายุไม่ครบ 6 ปีบริบูรณ์) แต่ผปต.เพิ่งจะมีการนำส่งเงินสมทบครบ 12 เดือนก่อนเดือนที่จะยื่นเรื่อง ทางสำนักงานประกันสังคมจะมีการอนุมัติเงินย้อนหลังหรือไม่ สาเหตุใดจึงไม่ได้รับการอนุมัติสิทธิย้อนหลัง
คำถามที่พบบ่อย กรณีบุตรเสียชีวิตขณะตั้งครรภ์ จะเบิกค่าคลอดบุตรได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานต่างด้าว ยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีสงเคราะห์บุตร เดิมฝ่ายชายเป็นผู้ใช้สิทธิ สามารถเปลี่ยนเป็นสิทธิฝ่ายหญิง ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนชาวต่างชาติ/ต่างด้าว มีบุตรไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศไทย สามารถยื่นรับสิทธิสงเคราะห์บุตรได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีเงินสงเคราะห์บุตร หยุดจ่าย กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติ หรือบุคคลที่ราบสูง ทุกเดือนตุลาคมต้องไปยืนยันการมีชีวิตอยู่ที่ใด
คำถามที่พบบ่อย การรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรผ่านพร้อมเพย์ หากมีการเปลี่ยนธนาคารที่ใช้รับพร้อมเพย์ จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย การยืนยันการมีชีวิตอยู่ของบุตรกรณีสงเคราะห์บุตร กองทุนประกันสังคม ถ้าผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิเป็นคนไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติแต่บุตรถือสัญชาติไทย ต้องรายงานการมีชีวิตอยู่ของบุตรหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย คู่สามีภรรยา ที่เป็นต่างชาติต่างด้าวทั้ง 2 ฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชาวไทย ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะยื่นรับสงเคราะห์บุตรสามารถจดทะเบียนสมรสที่ใด
คำถามที่พบบ่อย การยื่นเรื่องสงเคราะห์บุตรคนเดิม สามารถให้ผู้อื่นยื่นเรื่องแทนได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนได้รับเอกสารจากสำนักงานประกันสังคม กรณีเปลี่ยนช่องทางการรับเงินสงเคราะห์บุตรเป็นพร้อมเพย์ ภายในเอกสารต้องการให้ส่งเอกสารตอบรับคืนประกันสังคมแต่ผู้ประกันตนส่งเอกสารไม่ทันตามกำหนดเวลาที่ระบุ จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนต่างด้าว สามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตร ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนจะถูกตัดสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตร เนื่องจากสาเหตุใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตน ต้องการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ผ่านช่องทางบริการพร้อมเพย์ จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสามารถใช้สิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย บุตรเสียชีวิตก่อน 6 ขวบ ผู้มีสิทธิจะยังได้รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตรหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากต้องการเปลี่ยนสมุดบัญชีในการรับเงินสงเคราะห์บุตรจะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล จะต้องแจ้งสำนักงานประกันสังคมหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย บุตรมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล จะต้องแจ้งสำนักงานประกันสังคมหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนเสียชีวิตขณะบุตรอายุยังไม่ครบ 6 ขวบ ยังมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรหรือไม่
 1 2 >