คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต ผู้จัดการศพจะได้รับเงินค่าทำศพจำนวนเท่าไหร่
คำถามที่พบบ่อย กรณีเสียชีวิต ถ้าไม่สามารถหาหลักฐานการเสียชีวิตของ บิดา - มารดา ซึ่งเสียชีวิตนานแล้วได้ ควรทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนชายเสียชีวิต มีการจดทะเบียนสมรสซ้อน หากไม่มีการจดทะเบียนหย่าใครจะได้รับสิทธิกรณีเสียชีวิต
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะมีสิทธิได้รับบำเหน็จชราภาพหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากผู้มีสิทธิไม่มีบัตรประชาชนตัวจริงที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอรับสิทธิ เนื่องจากต้องโทษจำคุกอยู่ไม่สามารถออกมาดำเนินการขอรับสิทธิได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนชายเสียชีวิต หากภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีบุตร 1 คน แต่ยังไม่สามารถอ่านออก เขียนได้ จะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย เหตุใด สำนักงานประกันสังคมจึงไม่รับหนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์นี้ไว้
คำถามที่พบบ่อย กรณีที่ผู้ประกันตนหรือผู้สิทธิ เป็นชาวต่างชาติ ยื่นใช้สิทธิกรณีเสียชีวิตจะต้องใช้หลักฐานใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ที่เซ็นเพื่อเป็นพยานในเอกสารแบบฟอร์มต่างๆของสำนักงานประกันสังคม จะต้องเป็นบุคคลใด
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนจงใจฆ่าตัวตาย หรือยินยอมให้ผู้อื่นก่อให้เกิดขึ้น จะได้รับความคุ้มครอง จากประกันสังคมหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีที่ผู้ประกันตนหรือผู้สิทธิไม่สามารถเซ็นเอกสารได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนตั้งครรภ์อยู่ ป่วยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ สามารถเบิกค่ารักษาได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินสมทบที่ชำระเกิน ได้ทางช่องทางใด
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนต้องการตรวจสอบยอดเงินสะสมกรณีชราภาพ สามารถตรวจสอบ ช่องทางใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย สำนักงานประกันสังคม จ่ายเงินทดแทนให้ผู้มีสิทธิช่องทางใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพได้ที่ใด
คำถามที่พบบ่อย สำนักงานประกันสังคมมีการเพิ่มวงเงินการรักษาจากเดิม 2,000,000 บาท เป็นจนสิ้นสุดการรักษา จริงหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานแพทย์สั่งให้หยุดงานพักรักษาตัวเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามใบรับรองแพทย์แต่ผู้ประกันตนยังไม่สามารถกลับไปทำงานได้จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ลูกจ้างประสบอันตราย/เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ทำให้สูญเสียสมรรถภาพ ในการทำงานของร่างกาย จะได้รับค่าทดแทนหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ลูกจ้างประสบอันตราย/เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน มีการหยุดพักรักษาตัว จะได้รับค่าทดแทนกรณีไม่สามารถทำงานได้หรือไม่
 < 1 2 3 4 >  Last ›