ต่างชาติ/ต่างด้าว สามารถทำงานกับนายจ้างหลายรายได้หรือไม่ หากได้ต้องขอใบอนุญาตทำงานใหม่หรือไม่ หรือสามารถใช้ใบอนุญาตทำงานที่ขึ้นทะเบียนกับนายจ้างเดิมได้

คำตอบ :

ต่างชาติ/ต่างด้าว สามารถทำงานกับนายจ้างหลายรายได้ โดยจะต้องมีการขอใบอนุญาตทำงานใหม่และชื่อนายจ้างจะต้องตรงกับใบขออนุญาตทำงาน