กรณีสงเคราะห์บุตร หากบุตรเกิดนานแล้ว(บุตรยังอายุไม่ครบ 6 ปีบริบูรณ์) แต่ผปต.เพิ่งจะมีการนำส่งเงินสมทบครบ 12 เดือนก่อนเดือนที่จะยื่นเรื่อง ทางสำนักงานประกันสังคมจะมีการอนุมัติเงินย้อนหลังหรือไม่ สาเหตุใดจึงไม่ได้รับการอนุมัติสิทธิย้อนหลัง

คำตอบ :

สำนักงานประกันสังคมจะไม่มีการอนุมัติเงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลังให้ เนื่องจากตาม มาตรา 74 ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรต่อเมื่อภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ดังนั้น หากผู้ประกันตนยังไม่มีการนำส่งเงินสมทบครบ 12 เดือนหลักเกณฑ์เงื่อนไขกรณีสงเคราะห์บุตรจะยังไม่ได้รับสิทธิ และจะได้รับสิทธิต่อเมื่อผู้ประกันตนมีการนำส่งเงินสมทบครบ 12 เดือนเป็นต้นไป