กรณีผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับการพิจารณาให้เป็นบุคคลทุพพลภาพ หากผปต.ไม่ส่งเงินสมทบเข้ามาต่อ จะยังได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพมาตรา 40 อยู่หรือไม่

คำตอบ :

ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพหากไม่นำส่งเงินสมทบยังคงได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือนตามปกติ