การนำส่งเงินสมทบมาตรา 33 ผ่าน E-payment สามารถชำระเงินสมทบของงวดเดือนย้อนหลังได้หรือไม่ หากชำระได้ ได้สูงสุดไม่เกินกี่เดือน

คำตอบ :

สามารถชำระย้อนหลังได้สูงสุดไม่เกิน 4 ปี (48 เดือน) โดยระบบจะคำนวณเงินเพิ่มตามกฎหมายให้โดยอัตโนมัติ