กรณีหน่วยงานราชการรับลูกจ้างเข้าทำงานเป็นลูกจ้างในหน่วยงานจะต้องทำการขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมหน่วยงานราชการต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างโดยใช้เอกสารของนิติบุคคลหรือเจ้าของคนเดียว

คำตอบ :

ลูกจ้างในหน่วยงานราชการไม่ต้องใช้หลักฐาน เนื่องจากกระทรวงมีหลักฐานการขึ้นทะเบียนอยู่แล้ว หากไม่พบเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบจะแจ้งให้ทราบ