กรณีผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัว ต่อมาผู้ประกันตนเสียชีวิต สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ ได้หรือไม่ และใครคือผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับสิทธิ

คำตอบ :

ทายาทผู้มีสิทธิสามารถยื่นเรื่องได้ ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิ