ค่าทดแทนกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย (กองทุนเงินทดแทน) จะอนุมัติจ่ายสิทธิเป็นรายเดือนหรือเป็นก้อน หากจ่ายเป็นรายเดือนจะจ่ายทุกวันที่เท่าไหร่

คำตอบ :

ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิสามารถขอรับเงินในคราวเดียว (เป็นก้อน) หรือขอเป็นรายเดือนได้ โดยแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา หากลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิต้องการขอรับในคราวเดียว (เป็นก้อน) เจ้าหน้าที่จะหักส่วนลดค่าทดแทนคราวเดียวเต็มจำนวนในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี และหากลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิต้องการรับเป็นรายเดือนเจ้าหน้าที่จะมีการแจ้งวันที่รับเงินให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิทราบตามระยะเวลาที่ยื่นเรื่อง