กรณีผู้ประกันตนเคยมีการรับเงินชราภาพเป็นเงินบำเหน็จไปแล้ว ต่อมากลับเข้ามาทำงานกับนายจ้างหรือสมัครมาตรา 39 ส่งเงินสมทบใหม่ หากมีการลาออกจากงานหรือลาออกจากมาตรา 39 อีกครั้ง การรับเงินชราภาพครั้งใหม่จะนับประวัติการนำส่งเงินสมทบรวมกับจำนวนที่เคยรับไปแล้วหรือไม่ หรือจะนับเฉพาะที่สะสมครั้งใหม่

คำตอบ :

เริ่มนับใหม่ ไม่นับรวมกับของเดิมเนื่องจากได้รับไปแล้ว