กรณีที่มีการเลิกจ้างลูกจ้าง และมีการจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างให้แก่ลูกจ้างพร้อมกับเงินเดือน เงินชดเชยนั้นจะต้องนำมาส่งเงินสมทบด้วยหรือไม่

คำตอบ :

ไม่ต้องนำส่ง เนื่องจากเงินชดเชยการเลิกจ้างไม่ใช่ค่าตอบแทนการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติ