ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 จะสามารถใช้สิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรได้เมื่อใด

คำตอบ :

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 จะสามารถใช้สิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรได้ ต้องมีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 24 ใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน (ขณะรับเงินสงเคราะห์บุตร ต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือน)