ผู้ประกันตนทำงานหลายที่กับนายจ้างหลายราย ส่งเงินสมทบแล้วเกิน 750 บาท ขอรับเงินคืนได้หรือไม่

คำตอบ :

ผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างหลายราย ต้องนำส่งเงินสมทบทุกแห่ง หารวมกันแล้วค่าจ้างเกิน 15,000 บาท สามารถขอคืนส่วนที่ส่งเงินสมทบเกินได้ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะส่งหนังสือแจ้งปีละ 1 ครั้ง และจัด่งเอกสารให้ไม่เกินเดือนพฤษภาคมของทุกปี สามารถยื่นคำขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ส่งเงินสมทบ โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ โดยมีธนาคารที่เข้าร่วม ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชา) KTB/ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BAY/ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BBL/ ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) SCB/ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชา) KBANK/ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TTB/ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย IBAN/ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) CIMB ***สำหรับผู้ประกันตนต่างชาติ/ต่างด้าว ให้แนบสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์