กรณีบุตรเสียชีวิตขณะตั้งครรภ์ จะเบิกค่าคลอดบุตรได้หรือไม่

คำตอบ :

หากอายุครรภ์ต่ำกว่า 28 สัปดาห์ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิฯ หรือเข้ารับบริการการรักษาในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดตามหลักเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉิน แต่หากอายุครรภ์เกิน 28 สัปดาห์ ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าคลอดได้ 15,000 บาท