ผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานต่างด้าว ยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรได้หรือไม่

คำตอบ :

ผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน สามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้ เดือนละ 800 บาทต่อบุตรหนึ่งคน คราวละไม่เกิน 3 คน สำหรับบุตรที่มีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ กรณีบุตรไม่มีสัญชาติไทย ต้องรายงานการมีชวิตอยู่ของบุตรในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยใช้แบบฟร์อมหนังสือรับรองแสดงการมีชีวิตยู่ของบุตร สามารถดาวน์โหลดแบบฟร์อมได้ในเว็บไซต์สำนักงานประกัสังคม www.sso.go.th