กรณีลาออกจากงาน (ม.33) ต้องการรักษาสิทธิ ผู้ประกันตนต้องทำอย่างไร

คำตอบ :

ผู้ประกันตนสามารถสมัครมาตรา 39 ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็น ลูกจ้าง เพื่อรักษาสิทธิ 6 กรณี ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข