ผู้ประกันตนสามรถขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมผ่าน Promptpay ได้หรือไม่

คำตอบ :

สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และผู้มีสิทธิ สามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมผ่าน Promptpay ได้ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน โดยจ่ายประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมทั้ง 7 กรณี