กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต บุคคลใดสามารถเป็นผู้จัดการศพได้

คำตอบ :

ผู้จัดการศพ ได้แก่ - สามีภรรยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตน ซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ - บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ