กรณีเสียชีวิต ถ้าไม่สามารถหาหลักฐานการเสียชีวิตของ บิดา - มารดา ซึ่งเสียชีวิตนานแล้วได้ ควรทำอย่างไร

คำตอบ :

ถ้าไม่สามารถหาหลักฐานการเสียชีวิตของ บิดา - มารดา ซึ่งเสียชีวิตนานแล้วได้ ควรมีหลักฐานเพิ่มเติมเป็นหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านหรือบันทึกปากคำเพิ่มเติมจากญาติบิดามารดาผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการรับสิทธิ